نوروفارماکولوژی

نوروفارماکولوژی

نوروفارماکولوژی

میگرن: -۱ درمان علامتی )فاز حاد(: عبارتست از تجویز دارو در هنگام بروز حملات برای رفع سردرد. داروهای مورد استفاده در فاز حاد میگرن: الف( NSAIDs و سایر مسکنها. مثل استامینوفن، نووافن Novafen( (، ژلوفن ) Gelofen (، باکلوفن ) Baclofen (، پانادول Panadol( (. هم چنین، متوکلوپراماید ) Plasil ( که هم تهوع و هم سردرد را کاهش میدهد در درمان فاز حاد میگرن کاربرد دارد.

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

آنتی بیوتیک ها بتالاکتام ها : مهارکننده های ساخت دیواره سلولی هستند و شامل گروه های زیر هستند :  پنیسیلین ها  سفالوسپورین ها  کارباپنم ها  منوباکتام *وانکومایسین نیز دیواره سلولی را تخریب میکند ولی از گلیکوپپتیدها میباشد. ۱٫ پنیسیلین ها : پنیسیلین ها خود به ۴ دسته تقسیم میشوند :

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

Regulators of calcium and phosphate homeostasis: به ۲ دسته تقسیم می شوند . دسته ی اول که دسته ی اصلی می باشد  تغییرات هر یک از آن ها منجر به تغییر Ca در پلاسما می شود. )تغییرات پاتولوژیک( ۱,۲۵(OH vitD parathyroid hormone fibroblast growth factor 23

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

استاتین کلسترول کبدی دو منشا دارد. یا از برداشت LDL توسط آپو B100 در سلول های کبدی و یا در هپاتوسیت ها توسط آنزیم HMG-CoA reductase سنتز می شود. استاتین ها، این آنزیم هپاتوسیت ها را مهار می کنند. به همین دلیل به آن ها مهارگرهای ردوکتاز هم گویند.  بیماری با TG: 150 LDL-C: 250 mg/dl مراجعه کرده است. موثرترین داروی کاهنده LDL کدام است؟ استاتین ها اثرات استاتین ها .۱ کاهش LDL تا ۵۱ درصد .۲ کاهش سنتز کلسترول .۳ افزابش رسپتور های LDL و برداشت آن در کبد .۴ افزایش سرعت کاتابولیک LDL و ) VLDL remnants ) .5 کاهش متوسط تری گلیسرید) چون LDL عمدتا از تری گلیسرید تشکیل شده( .۶ افزایش کم HDL  پس استاتین ها در لیپید پروفایل موثرند.  کاهش بیش از اندازه LDL می تواند زیان آور باشد و استاتین

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

Regulators of calcium and phosphate homeostasis: به ۲ دسته تقسیم می شوند . دسته ی اول که دسته ی اصلی می باشد  تغییرات هر یک از آن ها منجر به تغییر Ca در پلاسما می شود. )تغییرات پاتولوژیک( ۱,۲۵(OH vitD parathyroid hormone fibroblast growth factor 23

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

استاتین کلسترول کبدی دو منشا دارد. یا از برداشت LDL توسط آپو B100 در سلول های کبدی و یا در هپاتوسیت ها توسط آنزیم HMG-CoA reductase سنتز می شود. استاتین ها، این آنزیم هپاتوسیت ها را مهار می کنند. به همین دلیل به آن ها مهارگرهای ردوکتاز هم گویند.  بیماری با TG: 150 LDL-C: 250 mg/dl مراجعه کرده است. موثرترین داروی کاهنده LDL کدام است؟ استاتین ها اثرات استاتین ها .۱ کاهش LDL تا ۵۱ درصد .۲ کاهش سنتز کلسترول .۳ افزابش رسپتور های LDL و برداشت آن در کبد .۴ افزایش سرعت کاتابولیک LDL و ) VLDL remnants ) .5 کاهش متوسط تری گلیسرید) چون LDL عمدتا از تری گلیسرید تشکیل شده( .۶ افزایش کم HDL  پس استاتین ها در لیپید پروفایل موثرند.  کاهش بیش از اندازه LDL می تواند زیان آور باشد و استاتین

نوروفارماکولوژی

نوروفارماکولوژی

نوروفارماکولوژی

میگرن: -۱ درمان علامتی )فاز حاد(: عبارتست از تجویز دارو در هنگام بروز حملات برای رفع سردرد. داروهای مورد استفاده در فاز حاد میگرن: الف( NSAIDs و سایر مسکنها. مثل استامینوفن، نووافن Novafen( (، ژلوفن ) Gelofen (، باکلوفن ) Baclofen (، پانادول Panadol( (. هم چنین، متوکلوپراماید ) Plasil ( که هم تهوع و هم سردرد را کاهش میدهد در درمان فاز حاد میگرن کاربرد دارد.

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

آنتی بیوتیک ها بتالاکتام ها : مهارکننده های ساخت دیواره سلولی هستند و شامل گروه های زیر هستند :  پنیسیلین ها  سفالوسپورین ها  کارباپنم ها  منوباکتام *وانکومایسین نیز دیواره سلولی را تخریب میکند ولی از گلیکوپپتیدها میباشد. ۱٫ پنیسیلین ها : پنیسیلین ها خود به ۴ دسته تقسیم میشوند :