دانلود نرم افزار ارزشیابی کارمندان ۱۰۰ امتیازی (سال ۱۳۹۷)

دانلود نرم افزار ارزشیابی کارمندان ۱۰۰ امتیازی (سال ۱۳۹۷)

دانلود نرم افزار ارزشیابی کارمندان 100 امتیازی (سال 1397)

تایپ بیش از ۱۴۰ آیتم اطلاعات، در فرم های ارزشیابی کارمندان سال ۹۷، ضمن پیچیدگی هایی که دارد، کار بسیار طاقت فرسایی است. در این فرم ها به خصوص در بخش عوامل اختصاصی باید بر اساس جداول پیشنهادی -متون متناسب با پست های کارمندان- تایپ شوند. ضمنا در مورد ستون های نتایج کمی مورد انتظار و نتایج حاصله نیز این امر پابرجا است، علاوه بر این در نظر گرفتن امتیازات، جمع امتیازات، جلوگیری از محاسباتی که منجر به عبور مجموع امتیازات از سقف مجاز در هر بخش می شود، و جمع بخش به بخش(به خصوص در پایین صفحه دوم) و نیز تایپ جمع امتیاز به حروف و تایپ اسامی سمت ها و مسئولین در بخش های مختلف، از جمله عوامل مهمی هستند که مدیران واحد های سازمانی را به تهیه ی نرم افزاری