شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (PDF)

شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (PDF)

شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (PDF)

مراقبین جلسه آزمون وظایفی دارند، که یادآوری آنها می تواند به بهبود شرایط نظم جلسه امتحان کمک کند. معمولا این برگه در صفحه نخست پوشه ی مراقبین چسبانده می شود. همچنین در انتهای پوشه مراقبین لیستی لازم است که معاونین آموزشی با آن آشنا هستند این فایل به فرمت PDF است. این فایل ۲ صفحه فرم دارد.

شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (DOCX)

شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (DOCX)

شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (DOCX)

مراقبین جلسه آزمون وظایفی دارند، که یادآوری آنها می تواند به بهبود شرایط نظم جلسه امتحان کمک کند. معمولا این برگه در صفحه نخست پوشه ی مراقبین چسبانده می شود. همچنین در انتهای پوشه مراقبین لیستی لازم است که معاونین آموزشی با آن آشنا هستند این فایل به فرمت DOCX است.

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (DOCX)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (DOCX)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (DOCX)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران معاونین آموزشی معمولا برای دریافت سئوالت امتحانی و بر اساس تصمیمات جلسات شورای آموزشی و … مهلتی را برای دریافت صورت سئوالات تعیین می کنند، این اطلاعیه کمک می کند تا دبیران/هنرآموزان بدانند مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه چه زمانی است. این فایل به فرمت DOCX است.

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (PDF)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (PDF)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (PDF)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران معاونین آموزشی معمولا برای دریافت سئوالت امتحانی و بر اساس تصمیمات جلسات شورای آموزشی و … مهلتی را برای دریافت صورت سئوالات تعیین می کنند، این اطلاعیه کمک می کند تا دبیران/هنرآموزان بدانند مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه چه زمانی است. این فایل به فرمت PDF است.