قالب آماده ی پاورپوینت چمن۱۰۰۲

قالب آماده ی پاورپوینت چمن۱۰۰۲

قالب آماده ی پاورپوینت چمن1002

دارای پشت زمینه (منظره ی چمن) دارای راهنما دارای تاریخ وساعت (با قابلیت به روز کردن خودکار و تنظیم کردن روی موقعیت های دیگر) دارای ۱۲اسلاید با قابلیت تغییرات کامل و جزئی دارای صفحه بندی مناسب برای عموم کار ها دارای قابلیت الصاق عکس،لوگو،مهر قابلیت الصاق عکس،فیلم،صدا،تصاویر متحرک،لینک

قالب آماده ی پاورپوینت ساده ۱۰۰۱

قالب آماده ی پاورپوینت ساده ۱۰۰۱

قالب آماده ی پاورپوینت ساده 1001

پشت زمینه سفید دارای راهنما دارای ۱۲ اسلاید ساده با قابلیت تغییرات کامل و جزئی دارای صفحه بندی مناسب برای عموم کار ها دارای قابلیت الصاق عکس،لوگو،مهر قابلیت الصاق عکس،فیلم،صدا،تصاویر متحرک،لینک

قالب آماده ی پاورپوینت چمن۱ ۱۰۰۴

قالب آماده ی پاورپوینت چمن۱ ۱۰۰۴

قالب آماده ی پاورپوینت چمن1   1004

دارای پشت زمینه (منظره ی گل سفید) دارای راهنما دارای تاریخ وساعت (با قابلیت به روز کردن خودکار و تنظیم کردن روی موقعیت های دیگر) دارای ۱۲اسلاید با قابلیت تغییرات کامل و جزئی دارای صفحه بندی مناسب برای عموم کار ها دارای قابلیت الصاق عکس،لوگو،مهر دارای فهرست مطالب قابلیت الصاق عکس،فیلم،صدا،تصاویر متحرک،لینک دارای کلید بازگشت به اسلاید اول(خانه)

قالب آماده ی پاورپوینت گل سفید۱۰۰۳

قالب آماده ی پاورپوینت گل سفید۱۰۰۳

قالب آماده ی پاورپوینت گل سفید1003

دارای پشت زمینه (منظره ی گل سفید) دارای راهنما دارای تاریخ وساعت (با قابلیت به روز کردن خودکار و تنظیم کردن روی موقعیت های دیگر) دارای ۱۲اسلاید با قابلیت تغییرات کامل و جزئی دارای صفحه بندی مناسب برای عموم کار ها دارای قابلیت الصاق عکس،لوگو،مهر دارای فهرست مطالب قابلیت الصاق عکس،فیلم،صدا،تصاویر متحرک،لینک