متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه  قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار ۷ سوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. به سوالات زیر پاسخ تشریحی بدهید یعنی هر چه به نظر شما درست است را بنویسید. علم حقوق اساسی از چه موضوعاتی بحث می کند؟ حق و تکلیف را تعریف کرده و رابطه آن دو را با هم توضیح دهید.

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه  قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار ۲۰ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. به سوالات زیر پاسخ تشریحی بدهید یعنی هر چه به نظر شما درست است را بنویسید. علم حقوق اساسی از چه موضوعاتی بحث می کند؟ حق و تکلیف را تعریف کرده و رابطه آن دو را با هم توضیح دهید.

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه  قانون کار

متن نمونه سئوال خردادماه قانون کار ۲۱ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. گزینه صحیح را علامت بزنید.(هر کدام ۵/۰نمره) ۱-…………………..یک علم از مجموعه ی حقوق عمومی است.