متن نمونه سئوال خردادماه مامور خرید

متن نمونه سئوال خردادماه مامور خرید

متن نمونه سئوال خردادماه  مامور خرید

متن نمونه سئوال خردادماه مامور خرید ۱۴ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. اصطلاح پروفرما چیست؟(۱) الف)درخواست خرید در خریدهای خارجی ب)سفارش خرید در خرید های خارجی ج)پیش فاکتور در خرید های خارجی د)صدور فاکتور در خرید های خارجی