نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) ۳۲ بیتی

نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) ۳۲ بیتی

نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) 32 بیتی

به کمک این نرم افزار از اطلاعات نمرات دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه می توانید انواع گزارش ها و نمودارها را چاپ کنید. از جمله گزارش های صادره: ۱- رتبه بندی معدل دانش آموزان هر کلاس ۲- میانگین نمرات و درصد قبولی کلاس ها- همچنین نمودارهای این بخش ۳- میانگین نمرات و درصد قبولی دبیران- همچنین نمودارهای این بخش ۴- میانگین نمرات و درصد قبولی دروس- همچنین نمودارهای این بخش ۵- میانگین نمرات و درصد قبولی رشته و پایه- همچنین نمودارهای این بخش ۶- صدور لیست نمره و کارنامه واحدی دانش آموزان ۷- این نرم افزار دارای یک راهنمای ۳۹ صفحه ای است.

نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) ۳۲ و ۶۴ بیتی

نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) ۳۲ و ۶۴ بیتی

نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) 32 و 64 بیتی

به کمک این نرم افزار از اطلاعات نمرات دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه می توانید انواع گزارش ها و نمودارها را چاپ کنید. از جمله گزارش های صادره: ۱- رتبه بندی معدل دانش آموزان هر کلاس ۲- میانگین نمرات و درصد قبولی کلاس ها- همچنین نمودارهای این بخش ۳- میانگین نمرات و درصد قبولی دبیران- همچنین نمودارهای این بخش ۴- میانگین نمرات و درصد قبولی دروس- همچنین نمودارهای این بخش ۵- میانگین نمرات و درصد قبولی رشته و پایه- همچنین نمودارهای این بخش ۶- صدور لیست نمره و کارنامه واحدی دانش آموزان ۷- این نرم افزار دارای یک راهنمای ۳۹ صفحه ای است.