فرامتن شماره ۱۰

فرامتن شماره ۱۰

فرامتن شماره ۱۰

در مسیر تولد یک شماره از نشریه ،تحریر سخن اول به آخرین دقایق موکول می‌شود؛ زمانی که مطمئن شدیم تمام حرف‌هایی که باید، زده شده و یک شماره از-آب‌وگل-درآمده داریم. تا با خیال راحت تعارف‌های کلیشه‌وار «سخن سردبیر»‎مان را بزنیم. مثلا این که بعد از «شکستن شاخ غول» و چاپ شماره نهم، رفتیم سراغ خوان دهم. حرف زدیم و بحث کردیم و برگشتیم اول جاده با شماره جدید و همان آدم‌ها. چون این قماش آدم‌ها، همان قماش «موج‌اند که آسودگی‌شان، عدم‌شان» بودند. جماعتی که «اقتضای طبیعت‌شان این است». مسیر تحریر و طراحی و چاپ و انتشار شروع شد در حالی که تیم فرامتن از آدم‌های جدیدی دعوت کرده‌بود تا همراه باهم خوش‌فکری کنیم و گوشه‌ای از کار را بگیریم. کاری که نهایتش شد: دهمین شماره از نشریه علمی تخصصی «فرامتن» به تاریخ بهار ۹۷.

فرامتن شماره ۱۰

فرامتن شماره ۱۰

فرامتن شماره ۱۰

در مسیر تولد یک شماره از نشریه ،تحریر سخن اول به آخرین دقایق موکول می‌شود؛ زمانی که مطمئن شدیم تمام حرف‌هایی که باید، زده شده و یک شماره از-آب‌وگل-درآمده داریم. تا با خیال راحت تعارف‌های کلیشه‌وار «سخن سردبیر»‎مان را بزنیم. مثلا این که بعد از «شکستن شاخ غول» و چاپ شماره نهم، رفتیم سراغ خوان دهم. حرف زدیم و بحث کردیم و برگشتیم اول جاده با شماره جدید و همان آدم‌ها. چون این قماش آدم‌ها، همان قماش «موج‌اند که آسودگی‌شان، عدم‌شان» بودند. جماعتی که «اقتضای طبیعت‌شان این است». مسیر تحریر و طراحی و چاپ و انتشار شروع شد در حالی که تیم فرامتن از آدم‌های جدیدی دعوت کرده‌بود تا همراه باهم خوش‌فکری کنیم و گوشه‌ای از کار را بگیریم. کاری که نهایتش شد: دهمین شماره از نشریه علمی تخصصی «فرامتن» به تاریخ بهار ۹۷.