دفترچه یادداشت روازنه سالن های تولید قارچ دکمه ای

دفترچه یادداشت روازنه سالن های تولید قارچ دکمه ای

دفترچه یادداشت روازنه سالن های تولید قارچ دکمه ای

در این دفترچه جزئیات سالن پرورش قارچ ثبت می شود و برای هر دوره و هر سالن یک دفترچه مورد نیاز می باشد. این دفترچه به همراه کارت تکست ارائه شده است. در این دفترچه موارد زیر گنجانده شده است. ۱- چک لیست پر کردن سالن ۲- فرم آنالیز کمپوست ۳- چک لیست تاسیسات سالن ۴- پارامتر های رشد ۵- توضیحات خاک پوششی ۶- آفات و بیماری ۷- تولید این دوره با دوره های پیشین ۸- مشخصات سالن کشت (ابعاد و مختصات)