دانلود رایگان بخشی نمونه از دوره آموزشی چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟

دانلود رایگان بخشی نمونه از دوره آموزشی چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟

دانلود رایگان بخشی نمونه از دوره آموزشی چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟

بر خلاف اینکه تصور می‌کنیم هر لحظه که بخواهیم می‌توانیم روی افکار و احساسات خود کنترل بسیاری به دست می‌آوریم، ولی درواقع اینگونه نیست. بخش مهمی از افکار و احساس ما در سطح ناهشیار ذهن شکل می‌گیرند ، ذهن ناهوشیار به تدریج شکل گرفته است و پندار و رفتار ما را ناخواسته متاثر می‌کند . اگر گاهی احساساتی به شما دست می‌دهد که علت آن را نمی‌دانید و یا حس می‌کنید نمی‌توانید فکر و احساس و استرس خود را آنگونه که می‌خواهید کنترل کنید، به این دلیل است که ذهن خود را به نحوی که نیاز داشتید تقویت نکرده اید. مغز ما در طول زندگی، دائم در حال تغییر شکل دادن به وسیله نحوه ادراک ما از تجربیات خود و دیگران قرار می‌گیرد، موضوعات مورد توجه ما مشخص می‌کنند کدام

چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ (دریافت رایگان بخشی از فایل در ادامه)

چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ (دریافت رایگان بخشی از فایل در ادامه)

چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ (دریافت رایگان بخشی از فایل در ادامه)

بعضی‌ها می‌گویند آگاهی، آرامش را از زندگی می‌گیرد، آری آگاهی از آنچه انتظار می‌رود باید باشد و نیست آرامش را از شما خواهد گرفت. اما آگاهی از "آنچه هست" راهی برای آرامش است. مبحث ذهن آگاهی جویای آگاهی از راز و نیازهای درونی و بیرونی جان است بی آنکه آن را به تنش انتظار و افکار سرگردان آغشته کند. از همین روی در این جهان پر از تنش و هیاهو و شتاب و تغییرات که ما را از خویش و خوشی دور می‌کند آینه ای است که آنچه شدیم را بنماید و فانوسی است که من و پیرامون من را نشان دهد. در این دوره گامی نخست برای پیش رفتن در این مسیر را نشانمان میدهد شاید بتوان وادی سوم از هفت شهر عشق را از نظر ذهن آگاهی بازشناخت. این دل

دانلود رایگان بخشی نمونه از دوره آموزشی چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟

دانلود رایگان بخشی نمونه از دوره آموزشی چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟

دانلود رایگان بخشی نمونه از دوره آموزشی چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟

بر خلاف اینکه تصور می‌کنیم هر لحظه که بخواهیم می‌توانیم روی افکار و احساسات خود کنترل بسیاری به دست می‌آوریم، ولی درواقع اینگونه نیست. بخش مهمی از افکار و احساس ما در سطح ناهشیار ذهن شکل می‌گیرند ، ذهن ناهوشیار به تدریج شکل گرفته است و پندار و رفتار ما را ناخواسته متاثر می‌کند . اگر گاهی احساساتی به شما دست می‌دهد که علت آن را نمی‌دانید و یا حس می‌کنید نمی‌توانید فکر و احساس و استرس خود را آنگونه که می‌خواهید کنترل کنید، به این دلیل است که ذهن خود را به نحوی که نیاز داشتید تقویت نکرده اید. مغز ما در طول زندگی، دائم در حال تغییر شکل دادن به وسیله نحوه ادراک ما از تجربیات خود و دیگران قرار می‌گیرد، موضوعات مورد توجه ما مشخص می‌کنند کدام

چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ (دریافت رایگان بخشی از فایل در ادامه)

چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ (دریافت رایگان بخشی از فایل در ادامه)

چگونه حالمان خوب باشد و بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ (دریافت رایگان بخشی از فایل در ادامه)

بعضی‌ها می‌گویند آگاهی، آرامش را از زندگی می‌گیرد، آری آگاهی از آنچه انتظار می‌رود باید باشد و نیست آرامش را از شما خواهد گرفت. اما آگاهی از "آنچه هست" راهی برای آرامش است. مبحث ذهن آگاهی جویای آگاهی از راز و نیازهای درونی و بیرونی جان است بی آنکه آن را به تنش انتظار و افکار سرگردان آغشته کند. از همین روی در این جهان پر از تنش و هیاهو و شتاب و تغییرات که ما را از خویش و خوشی دور می‌کند آینه ای است که آنچه شدیم را بنماید و فانوسی است که من و پیرامون من را نشان دهد. در این دوره گامی نخست برای پیش رفتن در این مسیر را نشانمان میدهد شاید بتوان وادی سوم از هفت شهر عشق را از نظر ذهن آگاهی بازشناخت. این دل