مبانی نظری سواد مالی

مبانی نظری سواد مالی

مبانی نظری سواد مالی

مبانی نظری سواد مالی تعداد صفحات: ۲۴ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق ۲-۲-۱- بخش اول: سواد مالی ۲-۲-۱-۱- تعریف و مفهوم سواد مالی ۲-۲-۱-۲- تاریخچه سواد مالی ۲-۲-۱-۳- رویکرد‌های ارتقا سواد مالی ۲-۲-۱-۴- ضرورت‌های سواد مالی ۲-۲-۱-۵- جهت‌گیری در سواد مالی ۲-۲-۱-۶- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی ۲-۲-۱-۷- سواد مالی و سواد اقتصادی ۲-۲-۱-۸- ضرورت سواد اقتصادی ۲-۲-۱-۹- تعریف و مفهوم دانش تجاري ۲-۲-۱-۱۰- ابعاد سواد مالی ۲-۲-۳- بخش سوم: پیشینه

مبانی نظری عملکرد و عملکرد مالی

مبانی نظری عملکرد و عملکرد مالی

مبانی نظری عملکرد و عملکرد مالی

مبانی نظری عملکرد و عملکرد مالی تعداد صفحات: ۳۲ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۲- بخش دوم: عملکرد و عملکرد مالی سازمان‌ها ۲-۲-۲-۱- مفهوم و تعریف عملکرد ۲-۲-۲-۲- چرخه حيات سيستم اندازه‌گيري عملكرد ۲-۲-۲-۳- توسعه يك سيستم اندازه گيري عملكرد ۲-۲-۲-۴- طراحي شاخص‌هاي عملكرد ۲-۲-۲-۵- روش‌هاي اندازه گيري عملكرد ۲-۲-۲-۶- بررسی شاخص‌های سنجش عملکرد مالی (سنتی و نوین) ۲-۲-۲-۶-۱- شاخص‌های غیر مالی ۲-۲-۲-۶-۲- شاخص‌های مالی ۲-۳- پیشینه تحقیق ۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ۲-۳-۲- تحقیقات خارجی

مبانی نظری سود آوری

مبانی نظری سود آوری

مبانی نظری سود آوری

مبانی نظری سود آوری تعداد صفحات: ۲۴ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۱- بخش اول: مفاهیم سود و سودآوری ۲-۲-۱-۱- مفهوم سود و سودآوری ۲-۲-۱-۲- اهمیت سود و معیارهای سنجش آن ۲-۲-۲-۳- تفکیک اجزای جریان‌های نقدی و پیش بینی سودهای آتی ۲-۲-۲-۴- اجزای جریان‌های نقدی و پیش بینی سود ۲-۲-۱-۵- ماهیت سودتقسیمی و نقش آن (نظریه M&M) 2-2-1-6- اهداف سیاست تقسیم سود ۲-۲-۱-۷- دونگرش مهم درموردتصمیمات سودسهام ۲-۲-۱-۸- صورت سودوزیان ۲-۲-۱-۹- سودهرسهم(EPS) 2-2-1-10- سودتقسیمی هرسهم(DPS) 2-2-1-11- روش‌های تقسیم سودسهام

مبانی نظری سود و تداوم سود

مبانی نظری سود و تداوم سود

مبانی نظری سود و تداوم سود

مبانی نظری سود و تداوم سود تعداد صفحات: ۱۷ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۲- بخش دوم: مفاهیم سود و تداوم سود ۲-۲-۲-۱- تئوری سود ۲-۲-۲-۲- مفهوم سود ۲-۲-۲-۳- کیفیت سود ۲-۲-۲-۴- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سود، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی ۲-۲-۲-۵- پایداری سود ۲-۲-۲-۶- تفکیک اجزای جریان‌های نقدی و پیش بینی سودهای آتی ۲-۲-۲-۷- اجزای جریان‌های نقدی و پیش بینی سود ۲-۳- پیشینه تحقیق ۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ۲-۳-۲- تحقیقات خارجی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری ساختار سرمایه تعداد صفحات: ۱۷ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۲- بخش دوم: ساختار سرمایه ۲-۲-۲-۱- تعریف ساختار سرمایه ۲-۲-۲-۲- نظریه‌های مرتبط با ساختار سرمایه ۲-۲-۲-۲-۱- نظریه درآمد خالص ۲-۲-۲-۲-۲- نظریه درآمد عملیاتی خالص ۲-۲-۲-۲-۳- نظریه سنتی ۲-۲-۲-۳- تئوری‌های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت‌ها ۲-۲-۲-۳-۱- تئوری مودیلیانی و میلر ۲-۲-۲-۳-۲- تئوری تبادل ایستا ۲-۲-۲-۳-۳- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ۲-۲-۲-۳-۴- تئوری ساختار سازمانی ۲-۲-۲-۴- هزینه سرمایه ۲-۲-۲-۵- عوامل موثر بر ساختار سرمایه

مبانی نظری جریان نقد آزاد

مبانی نظری جریان نقد آزاد

مبانی نظری جریان نقد آزاد

مبانی نظری جریان نقد آزاد تعداد صفحات: ۱۸ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۱- جريان نقد آزاد ۲-۲-۱-۱- ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ۲-۲-۱-۲- ﺑﺎزده ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ۲-۲-۱-۳- ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺮاي شرکت ۲-۲-۱-۴- جريان نقد عملياتي ۲-۲-۱-۵- تعريف مديريت جريانهاي نقدي ۲-۲-۱-۶- انگيزه شركتها از مديريت جريانهاي نقدي ۲-۲-۱-۶-۱- انگيزه افزايش رفاه سهامداران ۲-۲-۱-۶-۲- انگيزه تسهيل قابليت پيش بيني ۲-۲-۱-۶-۳- افزايش رفاه مديريت ۲-۲-۱-۷- روشهاي مديريت جريان هاي نقدي ۲- ۲-۱-۸- رابطه میان مديريت جريان نقدي و تئوري اثباتي حسابداري ۲-۲-۱-۹- تداوم

مبانی نظری مفاهیم و مدلهای ریسک پذیری

مبانی نظری مفاهیم و مدلهای ریسک پذیری

مبانی نظری مفاهیم و مدلهای ریسک پذیری

مبانی نظری مفاهیم و مدلهای ریسک پذیری تعداد صفحات: ۲۸ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۱- بخش اول: مفاهیم و مدل‌های ریسک پذیری ۲-۲-۱-۱- تعريف ريسك پذيري شرکتی ۲-۲-۱-۲- مزيت‌هاي ريسك پذيري براي شركت‌ها و سازمان‌ها ۲-۲-۱-۳- انواع ريسك پذيري شركتي ۲-۲-۱-۳-۱ ريسك پذيري داخلي شركت ۲-۲-۱-۳-۲- ريسك پذيري خارجي شركت ۲-۲-۱-۴- مدل‌های ریسک پذیری شرکتی ۲-۲-۱-۴-۱ مدل بكهلم ۲-۲-۱-۴-۲ مدل برگلمن ۲-۲-۱-۴-۳ مدل ونكاترامن ۲-۲-۱-۴-۴ مدل رابرتز ۲-۲-۱-۵- ويژگي‌هاي ريسك شركتي ۲-۲-۱-۶- عوامل تأثیر گذار بر ریسک‌پذیری شرکتی

مبانی نظری بازده سهام

مبانی نظری بازده سهام

مبانی نظری بازده سهام

مبانی نظری بازده سهام تعداد صفحات: ۲۰ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۳- بخش سوم: مفاهیم بازده سهام ۲-۲-۳-۱- عوامل کلی تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران ۲-۲-۳-۲- رویکردهاي سرمایه‌گذاري ۲-۲-۳-۳- بازده سهام ۲-۲-۳-۴- رویکردهای مختلف تبیین بازده سهام ۲-۲-۳-۵- تعریف جدید بازده سهام ۲-۲-۳-۶- عوامل تأثيرگذار بر بازده سهام ۲-۲-۳-۷- اجزاي بازده ۲-۳- پیشینه تحقیق ۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ۲-۳-۲- تحقیقات خارجی

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده تعداد صفحات: ۳۵ قالب: WORD قابل ویرایش فهرست مطالب ۲-۲-۱- بخش اول: مفهوم مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۱- مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۳- انواع ماليات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۴- ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۵- روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۶- نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۷- آستانه معافیت ۲-۲-۱-۹- محاسن مالیات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۱۰- معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده ۲-۲-۱-۱۱- آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات