متن نمونه سئوال خردادماه مسول سفارشات

متن نمونه سئوال خردادماه مسول سفارشات

متن نمونه سئوال خردادماه  مسول سفارشات

متن نمونه سئوال خردادماه مسول سفارشات ۱۲ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱)انبار را تعریف کنید؟ ۲) انواع موجودی های انبار رانام ببرید، چهار مورد؟