خلاصه مسمومیت با داروهای شایع

خلاصه مسمومیت با داروهای شایع

خلاصه مسمومیت با داروهای شایع

Acetaminophen or paracetamol or APAP (acetyl para amino phenol)  اثرات فارماکولوژیک: ضد درد، ضد تب، ضد التهاب محیطی  فارماکوکینتیک: جذب سریع گوارشی • طی ۴۵ دقیقه به حداکثر غلظت پلاسمایی میرسد • این زمان با مصرف غذا، مصرف موادی که تخلیه معده را با تأخیر مواجهه میکند مثل اوپیویید ها و نیز آنتی کولینرژیک ها و آنتی هیستامین ها افزایش میابد. • از جفت و سد خونی مغزی عبور میکند. • 90 درصد متابولیسم آن از طریق کونژوگاسیون کبدی است.

مرگ شناسی و گواهی فوت

مرگ شناسی و گواهی فوت

مرگ شناسی و گواهی فوت

مرگ مغزی: زمانی که کورتکس مغز از کار میافتد بیمار وضععع ی نباتی پیدا میکند اما تنفس و ضعععربال قلی بیمار همننال ادامه پیدا میک ند. ز مانی که brain stem از کار میاف تد بی مار د چار مرگ مغزی میشود و ادامه حیات بدول استفاده از دستگاه ونتیلاتور ممکن نیس و فقط در این زمال اس که مجوز پیوند اعضا داده میشود. زمان گذشته شده از مرگ: (post-mortem interval) به دو دلیل اهمی دارد: ۱ .اهمی جنایی: در اثبات عامل قتل عمد ۲ .اهمی مدنی و حقوقی: در مسائل مربوط به انحصار وراث مدارکی که با ا ستناد به آنها میتوان زمان گذ شته شده از

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

ابتدا آشنایی با چند تعریف: Poison  سمی است که از خارج وارد بدن میشود. مثل سیانید، سموم ارگانوفسفره و دارویی که overdose شود. Toxin  سمی است که در داخل بدن موجودات زنده تولید میشود. مثل توکسین های میکروبی )که به دو دسته اگزوتوکسین و اندوتوکسین تقسیم بندی میشوند(، و یا حتی موادی همانند اوره و کرآتینین که در داخل بدن انسان تولید میشوند

خلاصه مسمومیت با داروهای شایع

خلاصه مسمومیت با داروهای شایع

خلاصه مسمومیت با داروهای شایع

Acetaminophen or paracetamol or APAP (acetyl para amino phenol)  اثرات فارماکولوژیک: ضد درد، ضد تب، ضد التهاب محیطی  فارماکوکینتیک: جذب سریع گوارشی • طی ۴۵ دقیقه به حداکثر غلظت پلاسمایی میرسد • این زمان با مصرف غذا، مصرف موادی که تخلیه معده را با تأخیر مواجهه میکند مثل اوپیویید ها و نیز آنتی کولینرژیک ها و آنتی هیستامین ها افزایش میابد. • از جفت و سد خونی مغزی عبور میکند. • 90 درصد متابولیسم آن از طریق کونژوگاسیون کبدی است.

مرگ شناسی و گواهی فوت

مرگ شناسی و گواهی فوت

مرگ شناسی و گواهی فوت

مرگ مغزی: زمانی که کورتکس مغز از کار میافتد بیمار وضععع ی نباتی پیدا میکند اما تنفس و ضعععربال قلی بیمار همننال ادامه پیدا میک ند. ز مانی که brain stem از کار میاف تد بی مار د چار مرگ مغزی میشود و ادامه حیات بدول استفاده از دستگاه ونتیلاتور ممکن نیس و فقط در این زمال اس که مجوز پیوند اعضا داده میشود. زمان گذشته شده از مرگ: (post-mortem interval) به دو دلیل اهمی دارد: ۱ .اهمی جنایی: در اثبات عامل قتل عمد ۲ .اهمی مدنی و حقوقی: در مسائل مربوط به انحصار وراث مدارکی که با ا ستناد به آنها میتوان زمان گذ شته شده از

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

ابتدا آشنایی با چند تعریف: Poison  سمی است که از خارج وارد بدن میشود. مثل سیانید، سموم ارگانوفسفره و دارویی که overdose شود. Toxin  سمی است که در داخل بدن موجودات زنده تولید میشود. مثل توکسین های میکروبی )که به دو دسته اگزوتوکسین و اندوتوکسین تقسیم بندی میشوند(، و یا حتی موادی همانند اوره و کرآتینین که در داخل بدن انسان تولید میشوند