پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۲ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "حرکات زمین" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۲۳

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۱ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "گوی آبی زیبا" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۲۲

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۱۲ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۲۰

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۱۱ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: " تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی و سرزمینی ایران" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۲۳

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۱۰ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۱۴

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۹ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "ایرانی متحد و یکپارچه" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۳۰ …

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "جهان نابرابر" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۲۵

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "جمعیت جهان" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۳۴

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۶ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "زیست بوم ها در خطرند " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۳۰

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی  (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس ۵ مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم دوره اول متوسطه با عنوان: "پراکندگی زیست بوم های جهان" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۲۲