تولید کامپوزیت جدید الاستومر پلی یورتان با میکرو دانه های شیشه ای منفذدار و کاربردهای آن در زیر آب

تولید کامپوزیت جدید الاستومر پلی یورتان با میکرو دانه های شیشه ای منفذدار و کاربردهای آن در زیر آب

تولید کامپوزیت جدید الاستومر پلی یورتان با میکرو دانه های شیشه ای منفذدار و کاربردهای آن در زیر آب

خشی از ترجمه فارسی مقاله: TPUSاز متیل دی فنیل دی ایزوسیانات (MDI) و پلی تترا متیلن گلیکول ( PTMGS) ساخته شده است که بیشتر جهت ساخت محفظه های سونار بکار می رود. MDI با یک ساختار مولکولی به فرم سگمنت های سخت کریستالی می باشد و TPUS با استحکام مکانیکی بالا را می سازد و توانایی محصور کردن بهتری نسبت به سایر ایزوسیانات ها دارد. در مقایسه با سایر انواع پلی ال ها،PTMGیک ماده با بیشترین جذابیت می باشد که استفاده از سگمنت های نرم آن در تولید TUPS، استحکام سختی و مقاومت در برابر هیدرولیز خوبی را مهیا می کند. به هر حال TPUS تجاری موجود که ترکیبی از MDI و PTMGمی باشد، نیازهای محفظه سونار را در شرایط سخت برآورده نمی‌کند. آنها تورم بالایی در آب دریا و روغن پرافین دارند و خصوصیات مکانیکی

فایل ورد ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران ۱۰ تا ۱۴ سال مشهد

فایل ورد ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران ۱۰ تا ۱۴ سال مشهد

فایل ورد ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال مشهد

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران ۱۰ تا ۱۴ سال شهرستان مشهد می باشد.به همین منظور تعداد ۹۰ نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و ۴۰ نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می­باشد که ابتدا نوع خوابیدن افراد( به شکم، به پهلو، به پشت) و سوالات مربوط به وضعیت ها را را مشخص کرده و میزان لوردوز آنان را مورد سنجش قرار می­دهد.داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون وTهمبسته در سطح معناداری۰۵/۰مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج این تحقیق نشان داد که بین دمر خوابیدن، با میزان لوردوز ارتباط

مقاله مهندسی پلیمر با موضوع کاتالیزور زیگلر ناتا

مقاله مهندسی پلیمر با موضوع کاتالیزور زیگلر ناتا

مقاله مهندسی پلیمر با موضوع کاتالیزور زیگلر ناتا

کاتالیزورهای زیگلر- ناتا ساختمان کاتالیزورهای زیگلر- ناتا پارامترهای مؤثر بر عملکرد کاتالیزورهای زیگلر- ناتا کمک کاتالیزور توسعه کاتالیزورهای زیگلر- ناتا انواع کاتالیزورهای زیگلر- ناتا پلیمرهای تولیدی با کاتالیزورهای زیگلر- ناتا پلیمریزاسیون زیگلر- ناتا هموژن تفاوت بین مرحله انتشار بین ایزو تاکتیک واتاکتیک پلیمریزاسیون با کاتالیزور های زیگلر- ناتا بحث ها و نتیجه گیری امروزه به جرأت میتوان گفت که تولید پلیمرها با اسـتفاده از کاتالیـزورهای زیگلر- ناتا یکی از مهمترین روشهاست و بیشترین سهم را در تولید پلیمرها دارد. در حال حاضر و با آن که نسل هشتم این کاتالیزورها در حال تشکیل است، هنوز کاتالیزورهای زیگلر- ناتا مهمترین

پلی اتیلن ترفتالات PET

پلی اتیلن ترفتالات PET

پلی اتیلن ترفتالات PET

مقدمه بیش از ۵۰ سال است که مواد پلیمري پايه ي نفتی شناخته شده اند و به دلیل دارا بودن خواصی چون نرمی، شفافیت و عبور پذيري در کاربردهاي بسته بندي استفاده می شوند. افزايش شدید تولید و مصرف پالستیک ها در صنايع مختلف از حدود دو دهه ي پیش، مصرف جهانی پالستیک ها را به ۲۰۰ میلیون تن در سال با رشد تقريبی سالانه۵% رسانده است. از طرف ديگر تولید پالستیک هاي زيست تخريب پذير به بیش از يک میلیون تن در سال رسیده است، اما تنها ۶۰% از اين مواد به درستی دور ريخته میشوند و حدود ۴۰۰ تن،همچنان به محیط زیست وارد می گردد.این قضیه موجب افزايش توجه به بسپارهاي تخريب پذير و گسترش تحقیقات جهانی براي بهبود تخريب پذيري اين محصولات و يا تولید محصولات جايگزين به منظور مديريت

اسرار ثروتمند شدن

اسرار ثروتمند شدن

اسرار ثروتمند شدن

همانطور که میدانید ثروتمند شدن امروزه دغدغه ی بسیاری از افراد میباشد شما در این کتاب با رازها و روش های ثروتمند شدن بسیاری از ثروتمندان جهان آشنا میشوید که آنها حتی حاضر به فاش آن نیستند این کتاب جزء نه کتاب برتر و پرفروش دنیا قراردارد و تا کنون بیش از پنجاه میلیون بار در جهان فروش داشته است