۲۱ روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان

۲۱ روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان

21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان

۲۱ روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان ورد ۲۴ صفحه ما هیچ وقت برای انجام تمام کارهایی که باید انجام دهیم فرصت کافی نداریم و فقط به یک طریق می توانیم وقت زندگی خود را تحت کنترل در آوریم و آن هم تغییر دادن روش فکر کردن، کار کاردن و نحوه روبرو شدن باسیل تی پایان کارهایی است که هر روز بر سرمان می ریزد .