خشک کردن ، انواع خشک کن ها و مدل سازی آنها

خشک کردن ، انواع خشک کن ها و مدل سازی آنها

خشک کردن ، انواع خشک کن ها  و مدل سازی آنها

خشک کردن ، انواع خشک کن ها و مدل سازی آنها فصل اول پدیدۀ خشک شدن ۱-۱- هواي مرطوب ۱-۱-۱- نسبت رطوبت ۱-۱-۲- رطوبت نسبي هوا ۱-۱-۳- درجۀ اشباع هوا ۱-۱-۴- درجه حرارت نقطه شبنم ۱-۱-۵- حجم مرطوب ۱-۱-۶- حرارت مرطوب ۱-۱-۷- فرآیند اشباع آدياباتيک شعله ۱-۱-۸- درجه حرارت خشک ۱-۱-۹- درجه حرارت تر