نمونه سئوالات آزمون فناوریهای نوین آموزشی ۲۴ ساعت کد ۹۹۰۰۲۵۰۳

نمونه سئوالات آزمون فناوریهای نوین آموزشی ۲۴ ساعت کد ۹۹۰۰۲۵۰۳

نمونه سئوالات آزمون فناوریهای نوین آموزشی 24 ساعت کد 99002503

نمونه سئوالات آزمون فناوریهای نوین آموزشی کد دوره: ۹۹۰۰۲۵۰۳ مدت دوره: ۲۴ ساعت تعداد سئوالات: ۱۹۷ سئوال فرمت فایل: PDF