متن نمونه سئوال خردادماه هندسه ۱

متن نمونه سئوال خردادماه هندسه ۱

متن نمونه سئوال خردادماه  هندسه 1

متن نمونه سئوال خردادماه هندسه ۱ ۱۷ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱) مفاهیم زیر را تعریف کنید: استدلال استقرایی، چند وجهی، هرم ۲) در چهار ضلعی PQRST ، PQ = RQ و PS = RS . اگر T روی نقطه دلخواهی روی قطر QS باشد ،ثابت کنید PT=RT