عروسكهاي تك فريم (تئاتر)

عروسكهاي تك فريم (تئاتر)

عروسكهاي تك فريم (تئاتر)

عروسكهاي تك فريم (تئاتر) فایل بصورت ورد ودارای ۱۰۴ صفحه میباشد فهرست پيشگفتار مقدمه فصل ۱ بخش ۱: عروسك و تاريخچة آن بخش ۲: ويژگيهاي عروسكهاي نمايشي بخش ۳: ويژگيهاي عروسكهاي سينمايي و تصويري بخش ۴: ويژگيهاي عروسكهاي تك‌فريم فصل ۲ بخش ۱: روشهاي متحركسازي سوژه‌هاي مختلف بخش ۲: جان بخشي اشيا و اجسام دوبعدي بخش ۳: جان بخشي اشيا و اجسام سه بعدي بخش ۴: تلفيق فيلمهاي تك فريم و زنده فصل ۳: بخش ۱: جذب ليزو بخش ۲: نيروي انساني و تقسيم كار