پاورپوینت آموزشی کلاس پنجم ابتدایی درس ۱۲(از ریشه تا برگ)

پاورپوینت آموزشی کلاس پنجم ابتدایی درس ۱۲(از ریشه تا برگ)

پاورپوینت آموزشی کلاس پنجم ابتدایی درس 12(از ریشه تا برگ)

پاورپوینت آموزشی درس ۱۲علوم تجربی (از ریشه تا برگ) پایه پنجم ابتدایی برای استفاده در کلاس هوشمند به صورت زیبا توسط معلم پایه تهیه شده است. از ویژگی این پاورپوینت کامل بودن تمامی اسلاید آن ،همانند کتاب درسی به طور زیبا وهمراه با تصاویر بخش های مربوط می باشد. …وسعی شده برای حداکثر زمان در طول استفاده همزمان با مطالب پاسخ های فعالبت ها و……آورده شده است.

پاورپوینت آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس ۱۱(بکارید و بخورید)

پاورپوینت آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس ۱۱(بکارید و بخورید)

پاورپوینت آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس 11(بکارید و بخورید)

پاورپوینت آموزشی درس ۱۱علوم تجربی (بکارید و بخورید) پایه پنجم ابتدایی برای استفاده در کلاس هوشمند به صورت زیبا توسط معلم پایه تهیه شده است. از ویژگی این پاورپوینت کامل بودن تمامی اسلاید آن ،همانند کتاب درسی به طور زیبا وهمراه با تصاویر بخش های مربوط می باشد. …وسعی شده برای حداکثر زمان در طول استفاده همزمان با مطالب پاسخ های فعالبت ها و……آورده شده است.

پاورپوینت آموزسی علوم پنجم ابتدایی درس۱۰(خاک با ارزش)

پاورپوینت آموزسی علوم پنجم ابتدایی درس۱۰(خاک با ارزش)

پاورپوینت آموزسی علوم پنجم ابتدایی درس10(خاک با ارزش)

پاورپوینت آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس ۱۰(خاک با ارزش) به همراه کلیه جواب های کتاب درسی برای استفاده در بردهای هوشمند تهیه و تدوین شده است.

پاورپوینت آموزشی علوم تجربی پنجم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی علوم تجربی پنجم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی علوم تجربی پنجم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس ۹ (کارها آسان می شود۲) مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی به همراه جواب کلیه سوالات کتاب برای تدریس در بردهای هوشمند تهیه و تدوین شده است.