فصل دوم و پیشینه پژوهش سبک های ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی

فصل دوم و پیشینه پژوهش سبک های ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی

فصل دوم و پیشینه پژوهش سبک های ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی

انواع سبک های ارتباطی زوجین سازنده مکمل اجتنابی متقابل متوقع کناره گیر رضایت زناشویی انواع و متغیرهای دخیل در رضایت زناشویی منابع فارسی و انگلیسی

WORDپرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ با تعرف عملیاتی و مفهومی و نمره گذاری پرسشنامه

WORDپرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ با تعرف عملیاتی و مفهومی و نمره گذاری پرسشنامه

WORDپرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ با تعرف عملیاتی و مفهومی و نمره گذاری پرسشنامه

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ با تعریف عملیاتی و مفهومی و نمره گذاری پرسشنامه