پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲۰۰۰)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲۰۰۰)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000)

پرسشنامه استاندار رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲۰۰۰) چهار مرلفه: ترغیب ذهنی (سوالات ۱ تا ۵)، نفوذ آرمانی (سوالات ۶ تا ۱۲)، انگیزش الهام بخش (سوالات ۱۳ تا ۱۶) ملاحظه فردی (سوالات ۱۷ تا ۲۰)

پرسشنامه استاندارد اندازه‌گیری موفقیت اجرای استراتژی سازمان فرهانی (۱۳۹۲)

پرسشنامه استاندارد اندازه‌گیری موفقیت اجرای استراتژی سازمان فرهانی (۱۳۹۲)

پرسشنامه استاندارد اندازه‌گیری موفقیت اجرای استراتژی سازمان فرهانی (1392)

پرسشنامه استاندارد اندازه‌گیری موفقیت اجرای استراتژی سازمان فرهانی (۱۳۹۲) که قبلا در پایان نامه تحت عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای استراتژی‌های سازمان بکار برده شده و دارای ۱۳ گویه و دو مؤلفه تحقق اهداف و شکاف بین اهداف می‌باشد.

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (۲۰۰۱)

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (۲۰۰۱)

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001)

پرسشنامه استاندار یادگیری سازمانی نیفه (۲۰۰۱) پنج مؤلفه مهارتهای فردی، سوالات ۱ تا ۵ مدلهای ذهنی، سوالات ۶ تا ۱۰ چشم انداز مشترک، سوالات ۱۱ تا ۱۵ یادگیری تیمی، سوالات ۱۶ تا ۱۹ تفکر سیستمی)، سوالات ۲۰ تا ۲۴

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مدل کارول (۲۰۰۰)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مدل کارول (۲۰۰۰)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مدل کارول (2000)

پرسشنامه استاندارد اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت مدل کارول (۲۰۰۰) ۴ مؤلفه مسئولیت اقتصادی، سوالات ۱ تا ۶ رفتار اخلاقی، سوالات ۷ تا ۱۳ احترام به قانون سوالات ۱۴ تا ۲۱ مسئولیت‌پذیری بشردوستانه، سوالات ۲۲ تا ۲۵