پرسشنامه تجزیه روان تنی ۱۹۹۶ نیجنهویس و همکاران

پرسشنامه تجزیه روان تنی ۱۹۹۶ نیجنهویس و همکاران

پرسشنامه تجزیه روان تنی 1996 نیجنهویس و همکاران

توضیحات کامل : پرسشنامه تجزیه روان تنی SDQ-20- 1996 نیجنهویس و همکاران در ۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc پرسشنامه تجزیه روان تنی در سال ۱۹۹۶ توسط نیجنهویس و همکاران به منظور ارزیابی شدت علائم روان تنی ساخته شد. این مقیاس با ۲۰ عبارت برای ارزیابی شدت علائم روان تنی که عموماً در اختلالات تجزیه ای دیده می شود، طراحی شده است. این علائم عبارتند از بی حسی (فقدان ادراک بصری، شنوایی، چشایی و بویایی)، فراموشی (فقدان ظرفیت بازیابی اطلاعات) و بی ارادگی (فقدان قدرت اراده یا اختیار و محدودیت طیف ابراز و تجربه عواطف). گویه های پرسشنامه ی تجزیه روان تنی از میان ۷۷ عبارت انتخاب شده و اعتبار

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم

دانلود پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی دارای ۸ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی وپایایی : دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد معرفی پرسشنامه: پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم در سال ۱۹۸۴ برای بررسی اهمال کاری در سه حوزه آماده کردن تکالیف، آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیم سالی ساخته شد. مقیاس شامل ۲۲ گویه بود که افزون بر ۲۱ سوال ۶ سوال نیز برای سنجش دو ویژگی احساس ناراحتی از اهمال کار بودن و تمایل به تغییر عادت تعلل ورزی در نظر

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر

پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر دارای ۸ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی: دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد ۱ مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سؤالی (GAD-7) این مقیاس توسط اسپیتزر

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی دارای ۳ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی: دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد معرفی پرسشنامه این پرسشنامه که به پرسشنامه خودسنجی ایلینویز معروف است، مخصوص موقعیتهای ورزشی است و اضطراب حالتی پیش از مسابقه را اندازهگیری میکند. آخرین نسخه این پرسشنامه توسط مارتنز در سال ۱۳۸۳ تنظیم گردیده است. این آزمون شامل ۲۷ سؤال است و سه خردهمقیاس دارد: اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اعتماد به نفس. این سه خردهمقیاس ماهیت چند بعدی اضطراب را منعکس میکنند. مفاهیم و خرده مقیاسها ۱- اضطراب شناختی: به جنبههای ذهنی و شناختی

پرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS

پرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS

پرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS

پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری RRS دارای ۴ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی: دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منابع: دارد معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS (از پرسشنامه سبک های پاسخ (RSQ) می باشد که توسط نالن- هاکسما و مارو (۱۹۹۱) ساخته شده است) تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه سبک پاسخ نشخواری: سبک پاسخ نشخواری یا نشخوار فکری نوعی روش تفکر است که فرد روی هیجاناتش تمرکز می کند و قادر نیست روی فعالیتهای تمرکززدا که حواس را از آن افکار دور نگه می دارند تمرکز

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس دارای ۱۳ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت ، این پرسشنامه را ساخته است. پرسشنامه اولیه دارای ۲۹ سوال بود که برمبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزش پیشرفت پایین تهیه گردید. پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سوالات و محاسبه همبستگی یک یک سوالات با کل آزمون ۲۹ سوال به عنوان پرسشنامه نهایی

پرسشنامه ابراز وجودگمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

پرسشنامه ابراز وجودگمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

پرسشنامه ابراز وجودگمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

این پرسشنامه توسط گمبریل و ریچی (۱۹۷۵) ساخته شده است و دارای چهل سؤال است. هر سؤال بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی بایستی درجه نگرانی و احتمال پاسخ خود را در قبال هر سؤال مشخص سازد.درجه ناراحتی ذهنی که به میزان و شدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در مواجهه با این موقعیت ها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار که به امکان بروز چنین رفتارهایی اشاره می کند. پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی برخلاف سایر پرسشنامه های ابراز وجود برای افراد خاصی ساخته نشده است و سؤالات آن محدوده وسیعی از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد. یکی از مهارت های اجتماعی با اهمیت مهارتهای ابراز وجود است . ابراز وجود توانایی فردی است که در طول دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است . مهارت

پرسش نامه افسردگی بک (BDI)

پرسش نامه افسردگی بک (BDI)

پرسش نامه افسردگی بک (BDI)

پرسش نامه افسردگی بک ( BDI ) دارای ۶ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد پرسش نامه افسردگی بک ( BDI ) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد. ۲۱ ماده این میزان در کل شامل ۹۴ سوال، به صورت عبارات ترتیبی که هر کدام از ماده ها مربوط به یک علامت خاص افسردگی می باشد، تنظیم شده است. این ۲۱ ماده بر اساس علایمی مانند: ۱- غمگینی

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI دارای ۵ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد نمره‌گذاری ابتدا نمره هر گزینه مشخص می‌شود: خیلی کم=۱، کم=۲، متوسط=۳، زیاد=۴، خیلی زیاد=۵٫ سپس نمره هر یک از زیرمقیاس‌های سه‌گانه شامل سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا (اضطرابی)، با جمع نمره‌های پنج ماده هر زیرمقیاس بر حسب جدول زیر محاسبه می‌شود. مقیاس ۱۵ ماده‌ای مقیاس ۳ ماده‌ای زیرمقیاس ماده در این شکل از مقیاس، برای هر از دلبستگی‌های خاص، نمره مربوط به شماره ۱، تعیین‌کننده سبک دلبستگی ایمن، نمره مربوط به ماده ۲، تعیین‌کننده سبک دلبستگی اجتنابی و نمره مربوط به ماده ۳ تعیین‌کننده سبک