خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

مشخصات « پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز » تعداد جلسات آموزشی: ۹ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه نوع فایل: word توضیحات: جلسه اول برقراری رابطه درمانی،بستن قرار داد درمانی، آموزش روانی/ جلسه دوم بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها، کارآمدی به عنوان معیار سنجش، ایجاد ناامیدی خلاقانه

خلاصه پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

خلاصه پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

خلاصه پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

مشخصات « پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن » تعداد جلسات آموزشی: ۹ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه نوع فایل: word عناوین دو جلسه: ایجاد رابطه درمانی، ایجاد هماهنگی در گروه، معرفی درمانگر و اعضای گروه، بحث در مورد مدل درمان، توضیح نقش اجتناب در نگهداری اضطراب اجتماعی. اول مرور جلسه قبلی، تعیین عوامل منجر به اضطراب اجتماعی، بررسی مدل درمان توسط اعضای گروه، تکلیف خانگی. دوم

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

مشخصات « خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی » تعداد جلسات آموزشی: ۸ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه نوع فایل: word توضیحات: آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی: جدول ۱٫ محتوای آموزشی جلسات آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی/ جلسات: محتوای آموزشی: ۱ آشنایی با افکار خودکار و باورهای منفی درباره خود، خدا، دیگران، زندگی و آینده ۲ مبارزه با افکار منفی از طریق ردیابی منبع افکار، چالش کشیدن افکار منفی و توقف آنها

آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

مشخصات « پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد » تعداد جلسات آموزشی: ۱۰ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 16 صفحه نوع فایل: word عناوین هر جلسه: جلسه اول معارفه، آشنایی و توجیه گروه ۱٫ ایجاد جو آموزشی درمانی مناسب و آگاه نمودن افراد با ساختار و قوانین جلسات درمان. ۲٫ جلب اعتماد و همکاری هر یک از آنها به درمان و فراهم نمودن شرایطی برای بیان احساسات منفی و و نحوه مقابله آن ها با شرایط رنج آور و همچنین

خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت

خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت

خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت

مشخصات « خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت » تعداد جلسات آموزشی: ۸ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه نوع فایل: word توضیحات: بعد از انتخاب نمونه و تقسیم تصادفی آنها، گروه آزمایشی درمان فراشناختی را به صورت گروهی، در ۸ جلسه ی دو ساعته (هفته ای یک جلسه) به مدت دو ماه دریافت کردند که ساختار این جلسات براساس الگوی درمان فراشناختی ولز مبتنی بر نقایص شناختی به شرح زیر می باشد. جدول۳-۶٫ محتوای جلسات الگوی درمان فراشناختی ولز جلسات/ محتوای جلسات: جلسه اول: بیان قوانین و اهداف جلسات گروهی/ فرمول سازی مشکل بیماران براساس

خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

مشخصات « پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل» تعداد جلسات آموزشی: ۸ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه نوع فایل: word توضیحات: پس از انتخاب آزمودنی ها گروه آزمایش طی ۸ جلسه ۲ ساعته هفته ای یک جلسه تحت آموزش تحلیل رفتار متقابل قرار خواهند گرفت. چگونگی شرح جلسات در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است. جدول ۳-۴٫ محتوای جلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل جلسات محتوای جلسات جلسه اول جلسه آشنایی با دستورالعمل استاندارد تحلیل رفتار متقابل و کارکردن روی قرارداد درمانی. جلسه دوم تحلیل کنشی حالات کودک، والد، بالغ، دادن تکلیف به آزمودنی ها در مورد ترسیم

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

مشخصات « خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری » تعداد جلسات آموزشی: ۱۰ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 2 صفحه نوع فایل: word توضیحات: در پژوهش حاضر آزمودنی ها تحت ۱۰ جلسه ۲ ساعته هفته ای ۲ جلسه تحت گروه درمانی شناختی -رفتاری قرار می گیرند. محتوای جلسات به صورت زیر بوده است: جلسه اول، اعضای گروه با هم آشنا شده و قوانین و اهداف کار تنظیم می شود. و همچنین در رابطه با اهداف روان درمانی گروهی و اثر فعالیت گروهی در حل مشکلات توسط درمانگر توضیح داده می شد. سپس بیماران خود را معرفی

خلاصه پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

مشخصات « پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری » تعداد جلسات آموزشی: ۸ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه نوع فایل: word توضیحات: در پژوهش حاضر،گروه آزمایشی ۲ طی ۸ جلسه ۲ ساعته (هفته ای ۱ جلسه) تحت درمان هیپنوتراپی با رویکرد شناختی-رفتاری قرار گرفتند. در جدول زیر محتوا و جلسات درمانی به طور خلاصه آورده شده است. جدول۳-۳٫ محتوای جلسات درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی – رفتاری جلسات محتوای جلسات جلسه اول آشنایی و مقدمه، معرفی درمانگر و هدف درمان هیپنوتراپی و تعداد جلسات آن، معرفی اعضا به یکدیگر و بیان انتظارات شان

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مشخصات « پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین » تعداد جلسات آموزشی: ۸ جلسه منبع : دارد تعداد صفحه (B lotus 14): 24 صفحه نوع فایل: word توضیحات: در راستای احساس نیاز به روش های درمانی برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان و افزایش بهداشت روانی والدین، برنامه های آموزش والدین به عنوان یک روش درمانی موثر مورد مطالعه قرار گرفته اند، که از این میان می توان به روش آموزش گروهی فرزندپروری مثبت اشاره کرد. در این بخش سعی داریم در کنار ارائه مقدمه ای

پروتکل آموزش روش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش مقابله با استرس

مشخصات « پروتکل آموزش روش مقابله با استرس » تعداد جلسات آموزشی: ۸ جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه نوع فایل: word توضیحات: در پژوهش حاضر گروه آزمایش طی ۸ جلسه۵/ ۱ ساعته تحت آموزش روش های مقابله با استرس قرار می گیرند. محتوا و ساختار جلسات به صورت زیر خواهد بود. جدول۱٫ محتوای جلسات آموزش روش های مقابله با استرس/ جلسات: محتوای جلسات: اول: آشنایی و معرفی اولیه، بیان نکای درباره مهارت های مقابله با استرس، بیان اهداف و اجرای پیش ازمون. دوم: آشنایی با مفهوم مقابله و تفکیک سه روش مقابله (مساله مدار، هیجانی