پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد شامل ۴ بخش: ۱- ثبت مشخصات و ليست پرسنل و اطلاعات مربوطه مانند مشخصات فردي ، ميزان حقوق ، اضافه کار، مزايا ، بيمه، مشخصات بانکي و … ۲- صدور فيش حقوقي پرسنل ۳- نمايش چارت و نمودار بر اساس حقوق و اضافه کار و … ۴- توضيحات نرم افزار

پروژه اکسل طراحي سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت تحليل

پروژه اکسل طراحي سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت تحليل

پروژه اکسل طراحي سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت تحليل

پروژه اکسل سيستم بودجه بندي جامع به صورت کامل همراه با متن مستندات و پاورپوينت ارائه و نمودار هاي مراحل و تحليل سيستم مناسب جهت ارائه پروژه و پايان نامه دانشجويان رشته حسابداري و مالي شامل ۵ فايل : – فايل اکسل پروژه – فايل ورد توضيحات و معرفي – فايل پاورپوينت ارائه

پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد شامل ۴ بخش: ۱- ثبت مشخصات و ليست پرسنل و اطلاعات مربوطه مانند مشخصات فردي ، ميزان حقوق ، اضافه کار، مزايا ، بيمه، مشخصات بانکي و … ۲- صدور فيش حقوقي پرسنل ۳- نمايش چارت و نمودار بر اساس حقوق و اضافه کار و … ۴- توضيحات نرم افزار

پروژه اکسل طراحي سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت تحليل

پروژه اکسل طراحي سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت تحليل

پروژه اکسل طراحي سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت تحليل

پروژه اکسل سيستم بودجه بندي جامع به صورت کامل همراه با متن مستندات و پاورپوينت ارائه و نمودار هاي مراحل و تحليل سيستم مناسب جهت ارائه پروژه و پايان نامه دانشجويان رشته حسابداري و مالي شامل ۵ فايل : – فايل اکسل پروژه – فايل ورد توضيحات و معرفي – فايل پاورپوينت ارائه