رساله دانشگاه معماری

رساله دانشگاه معماری

رساله دانشگاه معماری

درنوشته های ارزشمند معماری و کتبی که قابل بحث و استناد هستند، این موضوع قابل تامل است که هر کجا سخن از مبانی معماری به میان آید ، یا اینکه درمورد برهه ای از تاریخ معماری بحث و بررسی انجام گیرد از اصطلاح مناسب و گویا ی "روح زمان" سخن به میان می آید. معماری همواره درطول زمان دچار تغییر وتحول است ، بدان جهت که روح زمان درحال تغییر وتحول است ، بنابراین یکی از مطالبی که بهتر است درامر طراحی مورد توجه قرار گیرد ،درک زمان است. به عنوان مثال : روح زمان در قرن بیستم نیاز به مدرسه ای جهت آموزش فن وهنر بود و در کالبد مدرسه باهاوس متبلور شد والبته روح زمان درحال تحول است و معماری پست مدرن شکل گرفت .