پکیج جامع دروغ سنجی و خوانش ذهن

پکیج جامع دروغ سنجی و خوانش ذهن

پکیج جامع دروغ سنجی و خوانش ذهن

پکیج جامع دروغ سنجی و خوانش ذهن بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام واحترام خدمت دوستان وسروران گرامی بانوان وآقایان ایران زمین درستی وصداقت همیشه روبروی خطا وریا وتناقض بوده است .راستی همیشه درمقابل دروغ ایستاده است. تمام اعمال انسان از دوحالت خارج نیست یا درست است یا نادرست وبیان اعمال درست ونادرست می تواند صادقانه ویا غیر صادقانه باشد. دانستن راستی ویا دروغ بودن یک موضوع می تواند انسان را پرواز دهد واز حدود انسانی خارج کند واو را به ثروت وقدرت برساند. به راحتی همسرتان را درکنترل بگیرید واز رازهایی که به زندگی شما لطمه می زند خبردار شوید. یک راهنمای