متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه ۳۵ سوال، ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- به کلیه اجزای فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر ……………… گویند الف – Soft Ware ب- Hard Ware

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه ۱۰ سوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-سیستم عامل چیست؟ مهمترین هدف آن را بنویسید؟(۲) ۲- وضوح صفحه نمایش (Resolution)چیست؟(۲)

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه ۴۰ سوال، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. بارم هر سوال ۵/۰نمره (((مفاهیم پایه فناوری اطلاعات – Word 2007))) 1-کدامیک از موارد زیر خصوصیت سخت افزار به شمار می رود ؟ الف-قابل لمس بودن ب-فزیکی است

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه ۴۰ سوال، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. – به کلیه اجزای فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر ……………… گویند الف – Soft Ware ب- Hard Ware