متن نمونه سئوال خردادماه کاربر فلش

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر فلش

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربر فلش

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر فلش ۳۷ سوال، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. عناصر گرافیکی برای دیده شدن در نمایش نهایی باید درون …………… قرار گیرد. الف) Timeline ب) Stage ج) Workarea د) Panel

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر فلش

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر فلش

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربر فلش

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر فلش ۳۵ سوال، ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-برای پخش فیلم توسط فرمان controller از کدام منو اقدام می کنیم. الف-Window ب-Control ج-Commands د-Insert 2-هدف پنجره Movie Explorer چیست الف-ارائه يك نماي كلي از فيلم ب-رديابي و يافتن و ويرايش هر عنصر فيلم ج-پيش نمايش فيلم