تحلیل و بررسی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

تحلیل و بررسی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

تحلیل و بررسی ماده 134 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

کار تحقیقی رشته حقوق تحلیل و بررسی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) فایل ورد، تعدا صفحات ۵۷ صفحه، دارای فهرست، مرتب و تمیز