دیکشنری اصطلاحات وضرب المثل های امریکایی

دیکشنری اصطلاحات وضرب المثل های امریکایی

دیکشنری اصطلاحات وضرب المثل های امریکایی

این کتاب بالغ بر ۲۴۰۰۰اصطلاح وضرب المثل آمریکایی رادرخودجای داده است.این کتاب برای کسانی که میخواهند مهارت speaking,listeningو….خودراافزایش دهند ،بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.