کتاب نقش سلیمانی و تعویذات سلیمانی

کتاب نقش سلیمانی و تعویذات سلیمانی

کتاب نقش سلیمانی و تعویذات سلیمانی

ه ضمیمه تعویذات نقشبندی یکی دیگر از کتاب های ارزشمند که به دستان قدرتمند شیخ بهایی نوشته شده است. و در نوبت خود از بهترین های علوم غریبه به شمار می رود. کتاب نقش سلیمانی مشتمل بر ۶ باب است ، باب اول مشتمل بر ۳ فصل : فصل اول در بیان قواعد عامه ، فصل دوم در بیان برجها ، فصل سوم در بیان طالع . باب دوم مشتمل بر ۶ فصل به ترتیب ۱. در بیان ستارگان ۲. در بیان ساعتهای شب و روز ۳. در بیان سعد و نحس ستارگان وساعتهای آنها ۴. در بیان نجورات ۵. در بیان فالنامه ستارگان ۶. در بیان ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب . باب سوم در ۲ فصل به ترتیب : ۱. در بیان معنی اعداد و ابجد ۲. در بیان حروف تهجی .