تاریخ کشور ایران در عراق(با زبان عربی)

تاریخ کشور ایران در عراق(با زبان عربی)

تاریخ کشور ایران در عراق(با زبان عربی)

تاریخ کشور ایران در عراق مقدمه راه حل آنها – آنها یک کتاب مشخص نیست از آنجا که مورخان – ملا ممل ون متفاوت است چند بار در زمان های مختلف – قبل از جستجو برای حکومت های ایرانی که قرن ها حکومت عراق را بر عهده داشتند بهترین تولد و فراتر از آن – تاریخ این کشورها مهمترین نیاز برای توسعه جدید بود؛ بهترین راه برای رسیدن به این امور و پیدا کردن حقایق کنونی و بعد از تحقیق است

زندگی بهتون

زندگی بهتون

زندگی بهتون

سیرو درخشان خلاقیت بهتتون به گمان به پنج دفتر جای میگیرد ۱_دوران شکیبایی پیش از۱۸۰۰ ۲_سال های قهرمانی (ارویکا تا آپاسیوناتا)از ۱۸۰تا۱۸۰۶ ۳_اوج هنر کلاسیک (از سمفونی چهارم تا هشتم) از ۱۸۰۶تا۱۸۱۵ ۴_سال های بحرانی۱۸۱۶تا۱۸۲۳ ۵_وصیت نامه ها