کتاب خوانندگی

کتاب خوانندگی

کتاب خوانندگی

کتاب خوانندگی .همه میتوانند خواننده شوند بلکه به علاقه ای در فرد هر شخصی میتوانند در عصر امروز به راحتی میتوان هر حرفه ای یا هر مهارتی کسب کند

تاریخ کشور ایران در عراق(با زبان عربی)

تاریخ کشور ایران در عراق(با زبان عربی)

تاریخ کشور ایران در عراق(با زبان عربی)

تاریخ کشور ایران در عراق مقدمه راه حل آنها – آنها یک کتاب مشخص نیست از آنجا که مورخان – ملا ممل ون متفاوت است چند بار در زمان های مختلف – قبل از جستجو برای حکومت های ایرانی که قرن ها حکومت عراق را بر عهده داشتند بهترین تولد و فراتر از آن – تاریخ این کشورها مهمترین نیاز برای توسعه جدید بود؛ بهترین راه برای رسیدن به این امور و پیدا کردن حقایق کنونی و بعد از تحقیق است

زندگی بهتون

زندگی بهتون

زندگی بهتون

سیرو درخشان خلاقیت بهتتون به گمان به پنج دفتر جای میگیرد ۱_دوران شکیبایی پیش از۱۸۰۰ ۲_سال های قهرمانی (ارویکا تا آپاسیوناتا)از ۱۸۰تا۱۸۰۶ ۳_اوج هنر کلاسیک (از سمفونی چهارم تا هشتم) از ۱۸۰۶تا۱۸۱۵ ۴_سال های بحرانی۱۸۱۶تا۱۸۲۳ ۵_وصیت نامه ها