کتاب کسب درآمد از پاپ آپ

کتاب کسب درآمد از پاپ آپ

کتاب کسب درآمد از پاپ آپ

ﭘﺎپ آپ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﭘﺎپ آن در آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ ، ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .