پروژه مرتب سازی سریع دانشجویان (cپلاس پلاس)

پروژه مرتب سازی سریع دانشجویان (cپلاس پلاس)

پروژه مرتب سازی سریع  دانشجویان (cپلاس پلاس)

در ابتدا تعداد دانشجو گرفته می شود و بعد نام و معدل و شماره دانشجویی گرفته می شود وبعد می توان با اسامی یا معدل ویا شماره دانشجویی مرتب سازی سریع کرد. نوشته شده تحت c++

پروژه مرتب سازی سریع دانشجویان (cپلاس پلاس)

پروژه مرتب سازی سریع دانشجویان (cپلاس پلاس)

پروژه مرتب سازی سریع  دانشجویان (cپلاس پلاس)

در ابتدا تعداد دانشجو گرفته می شود و بعد نام و معدل و شماره دانشجویی گرفته می شود وبعد می توان با اسامی یا معدل ویا شماره دانشجویی مرتب سازی سریع کرد. نوشته شده تحت c++