پک درسی/کمکی برای تکالیف نوروزی

پک درسی/کمکی برای تکالیف نوروزی

پک درسی/کمکی برای تکالیف نوروزی

در این فایل دو امتحان خردادماه (ریاضی)با جواب قرار دارد که بسیار کوتاه است و تعداد سوالات نیز کم است همچنین۱۱ فایل(به همراه در فایل تکمیلی) سوال انگلیسی در آن قرار داده شده و می توان به عنوان یک منبع نیز به آن نگاه کرد (سوالات درس به درس می باشد) برای ادبیات هم فقط متن درس ها و نکات کلی درباره ادبیات هشتم قرار دارد خوبی های این فایل: به جای گشت زنی فراوان در اینترنت می توانید امتحانی کوتاه را دریافت و آن را به عنوان تکلیف ارائه دهید همچنین می توانید از سوالات الگو برداری کرده و حتی خود سوالات را بنویسید