متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه  کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری(تئوری) ۳۱+۶ سوال، ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. هنرجویان گرامی پاسخ صحیح سوالات زیرراباذکرشماره عیناًدربرگه دیگربنویسید.(بارم هرسوال ۵/۰نمره میباشد) ۱- پیش بینی ،برنامه ریزی ،کنترل مواد انبار و انجام انبارگردانی جزء وظایف کدامیک می باشد؟ الف) مدیر انبار ب) رئیس انبار ج) انباردار

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه  کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری (تئوری) ۱۵ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. هدف غایی سازمان های بازرگانی و تولیدی چیست؟(۱) الف)کاهش هزینه ب)افزایش درآمد ج)کاهش اعتصاب

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه  کمک انبارداری

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری ۶ سوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-چهار علت عمده تفاوت موجودی انبار با کارتهای انبار را بنویسید(۳ نمره)

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  کمک انبارداری (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه کمک انبارداری (عملی) ۱۶ سوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- مراحل پیش از انبارداری رانام ببرید.(۵/۱نمره) ۲- سه موردازمحاسن تهیه وتامین کالاازداخل کشوررابنویسید.(۵/۱نمره)