برنامه ۳ ماهه کنکور

برنامه ۳ ماهه کنکور

برنامه 3 ماهه کنکور

برنامه کلی و جز به جز در مورد کتاب های درسی برای قبولی در رشته تجربی و ریاضی طی ۳ ماه است ؛ این برنامه شامل برنامه ریزی ۹۰ روزه تا کنکور برای آن هایی است از صفر میخواهند طی ۳ ماه در دانشگاه سراسری قبول شوند .