گزارشکار آزمایشگاه سیسیم کنترل خطی

گزارشکار آزمایشگاه سیسیم کنترل خطی

گزارشکار آزمایشگاه سیسیم کنترل خطی

این گزارش کار در قالب ورد برای هنراموزان محترم طراحی شده است و شامل ۶ گزارش میباشد در ضمن مدارات با استفاده از نرم افزار مطلب طراحی شده است رسم نمودار و حل کردن ماتریس در متلب نحوه کارکردن با SIMULINK به حداقل رساندن خطا توسط کنترلر pid عملکرد کنترلرهای pid-pd-pi مکانیابی ریشه هاو نایکویست مکانیابی ریشه ها , نایکویست و bode

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

این گزارش کار در قالب ورد برای هنراموزان محترم طراحی شده است و شامل ۷ گزارش میباشد در ضمن مدارات با استفاده از نرم افزار پروتئوس طراحی شده است گزارش ۱ کار با گیت های AND,OR,XOR,NOT و بستن چند مدار ترکیبی گزارش۲ مقایسه کننده و جمع کننده ها گزارش۳ شناخت درباره ی انواع IC ها گزارش۴ بستن جمع کننده کامل بر روی برد برد گزارش۵

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

این گزارش کار در قالب ورد برای هنراموزان محترم طراحی شده است و شامل ۷ گزارش میباشد در ضمن مدارات با استفاده از نرم افزار پروتئوس طراحی شده است گزارش ۱ کار با گیت های AND,OR,XOR,NOT و بستن چند مدار ترکیبی گزارش۲ مقایسه کننده و جمع کننده ها گزارش۳ شناخت درباره ی انواع IC ها گزارش۴ بستن جمع کننده کامل بر روی برد برد گزارش۵

گزارشکار آزمایشگاه سیسیم کنترل خطی

گزارشکار آزمایشگاه سیسیم کنترل خطی

گزارشکار آزمایشگاه سیسیم کنترل خطی

این گزارش کار در قالب ورد برای هنراموزان محترم طراحی شده است و شامل ۶ گزارش میباشد در ضمن مدارات با استفاده از نرم افزار مطلب طراحی شده است رسم نمودار و حل کردن ماتریس در متلب نحوه کارکردن با SIMULINK به حداقل رساندن خطا توسط کنترلر pid عملکرد کنترلرهای pid-pd-pi مکانیابی ریشه هاو نایکویست مکانیابی ریشه ها , نایکویست و bode