گزارش کارآموزی در واحد آزمایشگاه و تصفیه خانه و cpp نیروگاه برق شهیدرجایی

گزارش کارآموزی در واحد آزمایشگاه و تصفیه خانه و cpp نیروگاه برق شهیدرجایی

گزارش کارآموزی در واحد آزمایشگاه و تصفیه خانه و cpp نیروگاه برق شهیدرجایی

این فایل ۳۷ صفحه ای حاصل یک ماه حضور مداوم و جمع آوری اطلاعات در بخش های مختلف نیروگاه برق مربوط به مهندس شیمی مثل آزمایشگاه شیمی کنترل کیفیت آب مصرفی توربین و نیروگاه و تست های آزمایشگاه شیمی مثل تست های سختی آب و کلر و …و تصفیه خانه تولید آب مقطر ۰٫۹۹۹۹۹ درصد و همچنین حضور در واحد تصفیه خانه بین راهی یا همان cpp در همان نیروگاه و شامل معرفی کامل رزین های تعویض یونی و چگونگی تصفیه آب می باشد.