گزارش کار فیزیک خاک

گزارش کار فیزیک خاک

گزارش کار فیزیک خاک

فایل مربوطه شامل گزارش کار مربوط به بخش های : تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک – دانسیته نسبی – آزمایش پیکنومتری – دانه بندی خاک – تعیین حد روانی – تعیین حد خمیری – حد انقباض – تراکم – تک محوری – ضریب باربری کالیفرنیا – برش مستقیم – هیدرومتری – آزمایش با بار افتان هرمورد شامل بخش های : هدف آزمایش ، وسایل آزمایش ، مقدمه و تئوری ، شرح آزمایش ، محاسبات و نتیجه گیری می باشد .

گزارش کار شیمی آلی

گزارش کار شیمی آلی

گزارش کار شیمی آلی

این فایل شامل گزارش کار مربوط به آزمایش های : تعیین نقطه ذوب به روش میکرو – تعیین نقطه جوش به روش میکرو – تصعید – تقطیر ساده – تقطیر به وسیله بخار آب – تبلور – کروماتوگرافی هرمورد شامل : مقدمه ، تئوری ، هدف آزمایش ، شرح آزمایش ، محاسبات ، خطا های آزمایش ، نتیجه گیری ، تقدیر و تشکر * فرمت فایل ( pdf )

گزارش کار فیزیک خاک

گزارش کار فیزیک خاک

گزارش کار فیزیک خاک

فایل مربوطه شامل گزارش کار مربوط به بخش های : تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک – دانسیته نسبی – آزمایش پیکنومتری – دانه بندی خاک – تعیین حد روانی – تعیین حد خمیری – حد انقباض – تراکم – تک محوری – ضریب باربری کالیفرنیا – برش مستقیم – هیدرومتری – آزمایش با بار افتان هرمورد شامل بخش های : هدف آزمایش ، وسایل آزمایش ، مقدمه و تئوری ، شرح آزمایش ، محاسبات و نتیجه گیری می باشد .

گزارش کار شیمی آلی

گزارش کار شیمی آلی

گزارش کار شیمی آلی

این فایل شامل گزارش کار مربوط به آزمایش های : تعیین نقطه ذوب به روش میکرو – تعیین نقطه جوش به روش میکرو – تصعید – تقطیر ساده – تقطیر به وسیله بخار آب – تبلور – کروماتوگرافی هرمورد شامل : مقدمه ، تئوری ، هدف آزمایش ، شرح آزمایش ، محاسبات ، خطا های آزمایش ، نتیجه گیری ، تقدیر و تشکر * فرمت فایل ( pdf )