فایل اکسل فهرست بها۹۲ تمام رشته ها

فایل اکسل فهرست بها۹۲ تمام رشته ها

فایل اکسل فهرست بها92 تمام رشته ها

رشته های ابنیه تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی راه و باند راهداری خطوط انتقال آب شبکه توزیع آب چاه آبیاری و زهکشی سد سازی شبکه فاضلاب شهری انتقال و توزیع آب روستایی آبیاری تحت فشار ساخت و ترمیم قنات آبخیزداری و منابع طبیعی تجهیز و برچیدن کارگاه