طراحی مخزن تحت فشار در نرم افزار سالید ورک

طراحی مخزن تحت فشار در نرم افزار سالید ورک

طراحی مخزن تحت فشار در نرم افزار سالید ورک

طراحی مخزن تحت فشار در نرم افزار سالید ورک دارای نمودار درختی و قابل ویرایش می باشد . یکی از بهترین پروژه ها برای ارایه برای دروس طراحی برای دانشجویان رشته مکانیک می باشد.