فایل اکسل فهرست بها۹۲ تمام رشته ها

فایل اکسل فهرست بها۹۲ تمام رشته ها

فایل اکسل فهرست بها92 تمام رشته ها

رشته های ابنیه تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی راه و باند راهداری خطوط انتقال آب شبکه توزیع آب چاه آبیاری و زهکشی سد سازی شبکه فاضلاب شهری انتقال و توزیع آب روستایی آبیاری تحت فشار ساخت و ترمیم قنات آبخیزداری و منابع طبیعی تجهیز و برچیدن کارگاه

فایل اکسل فهرست بها۹۲ تمام رشته ها

فایل اکسل فهرست بها۹۲ تمام رشته ها

فایل اکسل فهرست بها92 تمام رشته ها

رشته های ابنیه تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی راه و باند راهداری خطوط انتقال آب شبکه توزیع آب چاه آبیاری و زهکشی سد سازی شبکه فاضلاب شهری انتقال و توزیع آب روستایی آبیاری تحت فشار ساخت و ترمیم قنات آبخیزداری و منابع طبیعی تجهیز و برچیدن کارگاه